Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Bonitačný poriadok

Základná informácia

Bonitácia je základnou podmienkou zaradenia jedinca do chovu. Predstavuje odbornú chovateľskú akciu, slúžiacu k získaniu poznatkov o exteriérových i povahových prednostiach, nedostatkoch a vadách vyskytujúcich sa u predvedeného jedinca ale aj u plemena ako celku.

Slovenský beauceron klub odporúča všetkým majiteľom jedincov, s ktorými by chceli absolvovať bonitáciu, zúčastniť sa aspoň jednej bonitácie ako pozorovateľ. Povinnosťou majiteľa jedinca je podrobne si preštudovať Bonitačný poriadok SBK!


Jedinec (pes alebo suka) zúčastnený na bonitácii musí spĺňať tieto podmienky:

  • čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode psa, vydaným plemennou knihou, ktorá je uznávaná FCI
  • u importovaných (dovezených zo zahraničia) jedincov preregistrovanie v plemennej knihe na území SR (Slovenská plemenná kniha psov SPKP)
  • absolvovaný RTG na DBK (dysplázia bedrových kĺbov, ( lakťových je na zvážení majiteľa psa)) vo veku minimálne 12 mesiacov, s výsledkom potvrdeným v preukaze o pôvode psa certifikovaným veterinárnym lekárom (SBK nemá určeného konkrétneho veterinárneho lekára na posudzovanie DBK, pri absolvovaní RTG je majiteľ povinný informovať veterinárneho lekára, že výsledok chce zapísať do preukazu o pôvode psa.)
  • absolvovaná najmenej 1 výstava ( Klubová výstava SBK, Špeciálna výstava SBK, garantovaná výstava SBK) vo veku nad 15 mesiacov, s výsledkom minimálne "veľmi dobrý" zapísaným v preukaze o pôvode psa
  • vek psa minimálne 18. mesiacov v deň konania bonitácie

Zopár slov o bonitácii.

Bonitácia  je odborná chovateľská akcia, ktorej cieľom je získať poznatky o exteriérových a povahových prednostiach alebo nedostatkoch vyskytujúcich sa u predvedeného jedinca.  Nikde nie je pravidlo, že každý pes s preukazom o pôvode sa jej musí zúčastniť. Neznamená to ani to, že tí, ktorí sa bonitácie zúčastnia, musia byť automaticky zbonitovaní. A neznamená to ani to, že všetci psi budú ohodnotení rovnako. Rovnako to neznamená, že výstavne úspešné jedince musia byť zákonite úspešne zbonitované, ak nedosiahnu potrebné známky pri jednotlivých disciplínach hodnotenia povahy. Pochopiteľne pre každého majiteľa psa je jeho pes ten najlepší a všetko, čo sa ho týka- úspechy/ neúspechy, prežíva veľmi emocionálne. Menej pochopiteľne sa však občas stáva, že v prípade neúspechu vlastného psa hľadá majiteľ vinníka inde, ako prví na rane bývajú poradcovia chovu, rozhodcovia či celý klub, prípadne porovnáva svojho psa s tými druhými v ich neprospech. Ak má majiteľ psa ambície svojho psa uchovniť, je z môjho pohľadu nutné, ( aj keď to klub nikomu nemôže prikázať),  aby sa niekoľkých bonitácií osobne zúčastnil ako pozorovateľ, aby vedel, čo ho čaká a spýtal sa, ak niečomu nerozumie. Testovanie povahy je nastavené tak, že sa skúma reakcia psa vo viacerých disciplínach tak, ako je to popísané v bonitačnom poriadku. Keďže ide o to, aby mal rozhodca pre povahu možnosť vidieť prirodzené reakcie psa, obmieňajú sa v súlade s bonitačným poriadkom jednotlivé prvky v týchto disciplínach- napr. prostredie, úkryty, povrchy, zvuky, skupiny ľudí atď. Vždy je to však tak, že podmienky jednej bonitácie sú rovnaké pre všetkých. Všetko, čo sa na bonitácii deje, si má každý z majiteľov možnosť vyskúšať so svojimi priateľmi, osobnými výcvikármi, prípadne dobrovoľníkmi z vlastných kynologických organizácií takpovediac „ nanečisto“, aby majiteľ videl reakcie svojho psa a vedel sa rozhodnúť, či je pes na bonitáciu dostatočne zrelý. A povedzme si to na rovinu: 99 % majiteľov beauceronov ich má ako rodinných psov, ktorí majú v rodinách úlohu spoločníka, sprievodcu a zároveň ochrancu. Práve z tohto dôvodu je skutočne veľmi málo beauceronov, ktorí poznajú len vlastný dom a dvor. Mnohí z Vás chodíte so svojimi psami na prechádzky, na výstavy, na výlety.  Čiže od malička im ukazujete rôzne prostredia a životné situácie, učíte ich v nich správať sa. Dobre socializovaní psi by nemali mať problém zvládnuť cudzie prostredia, samostatnú prácu bez majiteľa, manipuláciu s telom a podobne. Je výborné, ak majiteľ prijme kritiku v prípade nežiadúceho správania jeho psa, rozhodne sa na tom pracovať a neponáhľa sa. Nenájdeme dvoch rovnakých psov, ani v exteriéri, ani v povahe. Každý pes sa vyvíja po fyzickej i psychickej stránke inak. To majú možnosť vidieť hlavne tí, ktorí majú vo svojej domácnosti dvoch a viacero psov.  Zúčastniť sa bonitácie so svojím psom by malo byť starostlivo uvážené a kritické zhodnotenie majiteľa, či je jeho pes už dostatočne zrelý na to, aby túto procedúru absolvoval. Latka je nastavená z môjho pohľadu veľmi mierne s ohľadom na mladý vek väčšiny bonitovaných zvierat. Vždy je možnosť požiadať dopredu o vysvetlenie poradcov chovu, ak si majiteľ nie je niečím istý. Kontakty na nich boli a vždy budú zverejnené na oficiálnej klubovej stránke. Poslaním prihlášky na bonitáciu SBK majiteľ psa akceptuje bonitačný poriadok. Pokiaľ má majiteľ voči nemu vážne výhrady, môže využiť iné možnosti uchovnenia.

 Či je pes uznaný za chovného, alebo nie a na akú výslednú známku je bonitačnou komisiou ohodnotený,  nevypovedá ešte o tom, aké bude v budúcnosti jeho využitie v chove. To ani nie je úloha bonitačnej komisie. Jej úloha je poradná a odporúčacia. To, ako s tým naložia majitelia jedincov, je ich vlastná zodpovednosť. Pár príkladov: suka uchovnená  s najvyššou známkou chovnosti ešte nemusí byť zárukou toho, že sa v jej vrhoch pravidelne nevyskytnú chyby vyraďujúce z chovu. Alebo to, že pes stojí v tieni ostatných chovných psov ovenčených výstavnými úspechmi nevypovedá o tom, aké kvalitné jedince z rozumného spojenia s chovnou sukou môže tento pes dať. Takisto nemusí byť zárukou, že všetky uchovnené jedince nájdu v budúcnosti uplatnenie v chove. Výsledky z bonitácie sú vždy len odporúčaním odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami  pre majiteľov psov a súk, ako by sa mali pri výbere chovného páru pri chovateľských ambíciách správať. Pre chovateľa, majiteľa suky, ktorej bonitačnú kartu drží v ruke, by to mala byť jedna z informácií o tom, akého psa má hľadať na párenie.  Pre majiteľa chovného psa by mala byť bonitačná karta informáciou, ktorá mu môže pomôcť rozhodnúť sa, aké suky pes počas života bude kryť. Tak, ako má každý jeden chovateľ vlastnú zodpovednosť za  výber psa pre svoje suky a svoj chov, rovnako i majiteľ krycieho psa by mal cítiť zodpovednosť za potomstvá, ktoré zo spojení vzídu. Bonitácia SBK je z pohľadu chovateľa veľmi užitočná a potrebná. Verte, že bonitačnú komisiu tvoria odborníci, ktorí túto činnosť robia mnoho rokov. 

napísala: 16.10.2017 Ivana Kužmová


Bonitačný poriadok Slovenského beauceron klubu

(schválený 08.10.2011 v Galante)

 

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto ustanovenia sú záväzné pre všetkých účastníkov bonitácie organizovanej Slovenským beauceron klubom (ďalej len SBK)

1. Bonitačný poriadok SBK určuje postup a pravidlá, ktoré musia byť dodržané pri zaraďovaní psa alebo suky do chovu.

2 .Chovateľský poriadok SBK slúži pre riadenie a usmerňovanie chovu plemena beauceron na Slovensku.

 

Bonitačný poriadok

 

Bonitácia je verejnou odbornou chovateľskou akciou, ktorá slúži k získavaniu poznatkov o exteriérových a povahových vlastnostiach plemena beauceron a ich porovnaní s platným štandardom FCI.

1.Účasť na bonitácii je základnou podmienkou pre zaradenie psov a súk do chovu.

2.Bonitácie sa môžu zúčastniť len jedinci plemena beauceron s platným preukazom pôvodu v minimálnom veku 18 mesiacov v deň konania bonitácie.

3.Bonitácia má dve časti :  - exteriérovú

                                        - povahovú

Pes alebo suka môže  absolvovať exteriérovú časť bonitácie len 1x  v živote.  

Povahovú časť môže 1x opakovať, pričom sa exteriérové hodnotenie nemení. Čas pre opakovanie bonitácie sa neurčuje. Pri opakovaní povahovej časti je majiteľ psa je povinný predložiť kópiu bonitačnej karty z prvej bonitácie.

4. U importovaných jedincov je majiteľ povinný predviesť psa na bonitácii v SR, aj keď  jedinec absolvoval bonitáciu v inom štáte. Bez potreby absolvovať bonitáciu SBK je uznaná chovnosť  získaná na bonitácii organizovanej  klubom Club des Amis du beauceron v krajine pôvodu plemena- vo Francúzsku.

 

Organizácia bonitácie

 

1.Usporiadateľom bonitácie je SBK. Bonitáciu vykonávajú osoby  poverené výborom SBK.

2.Miesto a čas konania sa uverejní na webovej stránke klubu aspoň 3 mesiace dopredu (termín uzávierky atď..)

3.Klub zabezpečí na bonitáciu rozhodcu na exteriér, rozhodcu na povahu a figuranta.

4.Výška poplatku za bonitáciu je určená členskou schôdzou SBK. Bonitačný poplatok slúži na úhradu výdavkov súvisiacich  s organizáciou bonitácie. V prípade nezaradenia jedinca do chovu alebo vyradení z chovu sa majiteľovi psa alebo suky nevracia. Pri opakovaní povahového testu platí majiteľ jedinca bonitačný poplatok v plnej výške.

 

Podmienky uchovnenia

 

Totožnosť jedinca                platný preukaz o pôvode psa

Minimálny vek                      18 mesiacov  (najneskôr v deň konania bonitácie)

Počet výstav                         1

Druh výstav                           klubová, špeciálna, garantovaná klubom

Trieda na výstave                 stredná, otvorená, pracovná

Hodnotenie z výstavy          výborný alebo veľmi dobrý (zapísané v preukaze o pôvode)

Skúška z výkonu                  nie je podmienkou

Chrup                                    zhryz nožnicový, plnochrupý (môže chýbať jeden maximálne

                                                   2 zuby ( aj to len P1;M3 alebo ich kombinácia - v tomto prípade

                                                   automaticky trieda chovnosti „C“

RTG – DBK                          A, B, alebo C zapísaný v preukaze o pôvode psa     

 

Bonitačná komisia

 

1. Posudzovanie psov na bonitácii vykonáva bonitačná komisia v zložení:

 - poradca chovu – predseda bonitačnej komisie, hodnotí chovnú upotrebiteľnosť jedinca na základe  vyjadrení ostatných členov komisie, celkového stavu plemena a chovateľského zámeru klubu.

 - rozhodca pre exteriér navrhuje bonitačný kód exteriéru

 - rozhodca pre povahu navrhuje bonitačný kód povahy

Pri bonitácii je potrebná aktívna účasť minimálne dvoch poradcov chovu. Jeden poradca chovu je predsedom bonitačnej komisie a podpisuje sa na príslušné dokumenty za SBK, druhý poradca chovu môže zastávať funkciu rozhodcu pre povahy, pokiaľ o tom rozhodne Výbor SBK. Druhý poradca chovu vždy úzko spolupracuje s bonitačnou komisiou, riadi priebeh a usmerňuje účastníkov bonitácie, zapisuje do bonitačných kariet

2. Členovia bonitačnej komisie po celú dobu hodnotenia spolupracujú a stanovujú konečný bonitačný kód rozhodujúci o zaradení do chovnej triedy.

3. Bonitačná komisia zapíše do preukazu o pôvode bonitačný kód a písomné vyjadrenie výsledku predvedenia:

- zaradený – chovný,  ak jedinec splnil podmienky

- vyradený ak jedinec má vyraďujúcu exteriérovú chybu alebo neuspel v opakovaní povahového testu

Poznámka: Ak jedinec nesplnil povahový test na prvýkrát, teda je zatiaľ nezaradený, nezapisuje sa do preukazu o pôvode zatiaľ nič, celkový bonitačný kód sa zapíše až po druhom vykonaní  povahovej časti.

4. Originál bonitačnej karty sa archivuje v SBK – u poradcu chovu.

5. Ak bonitačná komisia zistí, že u predvedeného jedinca bola vykonaná veterinárna úprava exteriéru, ktorá má zmierniť alebo zakryť exteriérovú chybu, jedinec nesmie byť zaradený do chovu.

 

Povinnosti majiteľa psa

 

1. V stanovenom termíne zaslať vyplnenú prihlášku, fotokópiu preukazu o pôvode, pri importovaných jedincoch je povinný preregistrovať psa do Slovenskej plemennej knihy, vyhodnotenie RTG-DBK zapísané v preukaze o pôvode, doklad o zaplatení bonitačného poplatku a člen SBK aj doklad o zaplatenom členskom poplatku na príslušný rok.             

2. Dostaviť sa na bonitáciu včas.

3. Pri prezentácii odovzdať preukaz o pôvode, a predložiť na konntrolu veterinárny preukaz psa s platnými povinnými vakcináciami.

4. Oznámiť organizátorovi prípadné háranie suky. Háravé suky  pristupujú k bonitácii ako posledné v poradí.

5. Vybaviť psa hladkým obojkom,pevnou vôdzkou, v prípade potreby náhubkom

 

Práva majiteľa psa

 

1. Má právo žiadať na záver akcie zdôvodnenie bonitačného kódu, alebo  prípadného nezaradenia do chovu.

2. Obdržať kópiu bonitačnej karty so všetkými údajmi.

3. Zaslať preukaz o pôvode psa na Slovenskú plemennú knihu k registrácii do chovu.  

 

Práva bonitačnej komisie

 

1. Bonitačná komisia si vyhradzuje právo nepripustiť k bonitácii jedinca, ktorý je zjavne chorý, napadnutý vonkajšími parazitmi alebo bezdôvodne agresívny!

 

Bonitácia

1. Exteriér :

Exteriér  sa posudzuje v postoji a v pohybe psa, vykoná sa meranie výšky a dĺžky psa a ostatných telesných proporcií dôležitých pre chov. Hodnotený jedinec sa porovnáva s platným štandardom plemena. Zistené výsledky ako aj výskyt penalizačných a vyraďujúcich  chýb sa ihneď zapisujú do bonitačnej karty.

 

2. Povaha:

Povaha predvedeného jedinca sa hodnotí počas celého konania bonitácie a to :

a. -pri predvedení, meraní a vážení, kontrole vytetovaného čísla alebo čipu

b. -správanie pri prechode medzi osobami a zvieratami

c.- pri zvukových a zrakových podnetoch

Popis: psovod so psom na hladkom obojku a voľne držanej vôdzke opustí posudzovací kruh, prejde cez skupinu niekoľkých, voľne sa pohybujúcich osôb. Pes môže mať náhubok. Osoby vykonajú rôzne zrakové a zvukové podnety (rozhovor, pustenie kľúčov, otvorenie dáždnika, iné bežné podnety, typické v bežnom živote).Tieto podnety sú primeranej intenzity a nesmú byť vedené priamo proti psovi- dobrovoľníci vykonávajúci skupinku osôb musia byť vopred poučení predsedom bonitačnej komisie. Na bonitáciách sa používajú vždy rozdielne podnety a situácie, aby nebolo možné vopred pripraviť psa a prejavila sa jeho prirodzená reakcia. Podnety (max.3 druhy ) používané na jednej bonitácii musia byť rovnaké pre všetkých bonitovaných jedincov.

d. -samostatné správanie psa:

Popis: Psovod uviaže psa ku kolíku na 3m lano alebo reťaz (pes môže mať náhubok) a ukryje sa na vopred určenom mieste. Po odchode psovoda sa do 1 minúty vystrelí 2x z opačného smeru od úkrytu psovoda .Pri zbrani kalibru 6mm je vzdialenosť 25m;pri kalibri 9mm je vzdialenosť 50m, prestávka medzi výstrelmi 5-10 sek. Hodnotí sa reakcia  a rýchlosť útlmu psa.

Po upokojení psa (útlme) psa sa okolo neho vytvorí  vo vzdialenosti 20m kruh z max.10 osôb.

Na pokyn rozhodcu pre povahu sa skupina normálnym krokom priblíži k psovi na 2m , chvíľu postoja, potom normálnym krokom pri silnejších zvukových podnetoch( hlasitá vrava, potlesk, pískanie, smiech atď.) sa vrátia do základnej vzdialenosti. Po chvíli znovu rýchlou chôdzou či v miernom pokluse zovrú kruh okolo psa a zostanú pokojne stáť. Psovod vystúpi z úkrytu, odviaže psa, vôdzku prevlečie popod obojok a oba konce vôdzky podá rozhodcovi pre povahu. Psovod odíde medzi divákov do vzdialenosti 20-30m. Po chvíli rozhodca uvoľní vôdzku, aby mal pes umožnený voľný odchod a sleduje jeho reakcie (hľadanie psovoda, reakcie  na okolie)

e.- ochrana psovoda:

Popis: Psovod s pripútaným psom na vôdzke (pes nesmie mať náhubok) ide určeným smerom k úkrytu figuranta. Figurant vybehne a zaútočí priamo na psovoda, palicou naznačí údery. Psovod pustí vôdzku a nevydáva žiadny povel psovi- sleduje sa samostatná činnosť psa pri ochrane psovoda. Činnosť figuranta je prispôsobená reakciám psa, pričom útok je stále vedený na psovoda. Ak pes zahryzne do rukávu, dostane pes dve rany palicou na menej citlivé miesta. Na pokyn rozhodcu psovod ide ku psovi, odvolá psa  a ihneď sa odoberie k bonitačnej komisii, ktorá vykoná záverečné hodnotenie, pričom sa sleduje útlm psa po vydráždení ( pes by sa mal upokojiť a nemal by napadať osoby vo svojom bezprostrednom okolí )

 

 Hodnotenie povahy v bodoch a – d:

1. sebavedomý, živý, nebojácny, vyrovnaný, zbytočne neagresívny, s primeraným záujmom o okolie, dobrý vzťah ku psovodovi  a okoliu, k cudzím osobám priateľský alebo nevšímavý, bez reakcie na streľbu a iné zvuky

2. menej sebavedomý, náznaky flegmatizmu, s nízkym prahom dráždivosti

3. nedôverčivý, neistý, bez sebavedomia, prehnane dráždivý a nervózny, mierna reakcia na streľbu a zvuky

4. bojazlivý, úplne nevšímavý k okoliu, útočný zo strachu, s pasívno-obrannou reakciou na streľbu

5. prehnane a bezdôvodne agresívny, bezdôvodne útočí,  oneskorený alebo žiadny útlm

 

Hodnotenie povahy v bode e:

1. okamžitá reakcia na prepad, nekompromisná a tvrdá obrana psovoda, bez reakcie na použitú palicu

2. trochu zaváha ale zakročí, zákrok a ochrana psovoda sú menej isté, použitie palice ho neodradí, ale mávplyv na kvalitu zákroku

3. k zákroku na ochranu psovoda musí byť  daný povzbudzujúci povel, pes zakročí, ale použitie palice má výrazný vplyv na kvalitu a ukončenie zákroku

4. pes nezakročí, no neprejaví známky strachu

5. prepadom figuranta sa dá zahnať, psovoda vôbec nebráni, je úplne flegmatický

 

Celkové hodnotenie povahy   

Výsledný kód hodnotenia v bodoch a – e:

I. najviac 2x známka 2, no bez známky 3

II. najviac 1x známka 3, no bez známok 4, 5

III. najviac 5x známka 3, no bez známok 4, 5

IV. ak dostane aspoň raz známku 4 alebo 5

Vyradený pre povahu ak dostane 2x známku 4 alebo 5

 

Trieda chovnosti

 

A – chovný – nožnicový zhryz, plný chrup, RTG A, výstavné hodnotenie výborný, povahový kód do II.,- zadáva sa u špičkových  jedincov plne zodpovedajúcim štandardu.

B – chovný -  nožnicový zhryz, plný chrup, RTG DBK A, B alebo C, výstavné hodnotenie výborný alebo veľmi dobrý, povahový kód do III., – zadáva sa u jedincov bez závažných chýb, ktorí môžu vykazovať malé odchýlky od štandardu.

C – chovný -  nožnicový zhryz,  plný chrup alebo môže chýbať jeden maximálne dva zuby, aj to len P1, M3 alebo ich kombinácia, RTG A, B, C, výstavné hodnotenie výborný alebo veľmi dobrý, povahový kód do IV. Chovná trieda C sa zadáva jedincom, ktorí vykazujú jednu alebo dve  výraznejšie odchýlky  od štandardu – no nie chyby vyraďujúce. Pri triede chovnosti C rozhoduje o prípadnom použití v chove (krytí) chovateľská komisia SBK,  povoľuje jedno krytie. O ďalšom možnom chovnom využití rozhodne komisia až po vyhodnotení potomstva.

                                                       

Výsledný bonitačný kód beaucerona

 

Kód sa skladá z piatich pozícií:

1. pozícia - druh chovnosti - označenie veľkým písmenom

2. pozícia – kód celkového typu psa – označenie arabským číslom

3. pozícia – kódy exteriérových chýb – označenie kombináciou arabských čísel a písmen(kódy na bonitačnej karte; pes v danej pozícii bez chýb –vypisuje sa  1x nula.

4. pozícia – kód sfarbenia – označenie veľkým písmom X (čierny s pálením) alebo Y (harlekýn)- posledné miesto pred lomítkom

5. pozícia- kód povahy – označenie rímskym číslom

 Pes do chovu „nezaradený“ – v tejto pozícii sa pri prvej bonitácii nepíše nič, pri druhej sa doplní kód.  Do preukazu o pôvode psa sa v tomto prípade zapisuje až po druhej bonitácii!

 

Bonitačná karta

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist