Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Chovateľský poriadok SBK

Chovateľský poriadok Slovenského beauceron klubu

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1. Chovateľský a zápisný poriadok Slovenského beauceron klubu korešponduje s Chovateľským  a zápisným poriadkom Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodným chovateľským poriadkom FCI.

2. Hlavnou zásadou chovateľského poriadku je umožniť chovať iba s geneticky a funkčne zdravými, povahovo pevnými čistokrvnými jedincami, ktorí sú zapísaní v plemenných knihách alebo registroch uznávaných FCI a ktorí spĺňajú kritéria stanovené príslušným chovateľským klubom. Chovná suka musí byť zapísaná v plemennej knihe SKJ. 

3. Zdravý pes v zmysle tohto chovateľského poriadku je ten, ktorý prenáša znaky štandardu a typu plemena, povahu a výkonové vlastnosti typické pre plemeno beauceron, nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jeho potomstva.

 4. V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako aj s vylučujúcimi chybami, ako sú poruchy charakteru, vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, albinizmus, chybné farby a zistená dysplázia bedrového kĺbu ťažkého stupňa.

II. CHOVATEĽ, MAJITEĽ A DRŽITEĽ

1. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. Potomstvo suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu.

2. Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba v ktorej majetku sa jedinec nachádza. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa.

3. Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba u ktorej sa daný jedinec fyzicky nachádza a je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom daného jedinca oprávnená k jeho držbe.

4. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila k páreniu sučiek.

5. Vzájomné práva a povinnosti vlastníkov chovných psov a sučiek upravuje chovateľský a zápisný poriadok SKJ a medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

 6. Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa naliehavo odporúča pred každým plánovaným párením dojednať si písomne vzájomné dohody a zvlášť vo veci finančných záväzkov dojednať jasné podmienky.

 

III. CHOVNOSŤ

 

1. Podmienkou využitia jedinca v chove je úspešné absolvovanie bonitácie podľa Bonitačného poriadku Slovenského beauceron klubu a potvrdenie chovnosti v preukaze pôvodu psa.

2.  Veková hranica chovnosti:

 

Pes – 18 mesiacov, neobmedzene (rozhodujúci je deň narodenia ), prvé párenie sa odporúča po dovŕšení 20 mesiacov veku

 

Suka – 18 mesiacov až 8 rokov (rozhodujúci je  deň narodenia a deň posledného párenia), prvé párenie sa odporúča po dovŕšení 24 mesiacov veku V prípade mimoriadne kvalitnej suky, v ktorej odchovoch sa nevyskytli žiadne závažné exteriérové a povahové nedostatky a nemala v priebehu života viac, ako 5 vrhov, môže Výbor Slovenského beauceron klubu na základe písomnej žiadosti majiteľa suky a písomného odporúčania Chovateľskej komisie schváliť výnimku na predĺženie chovnosti suky do veku 9 rokov. O výnimku má právo požiadať aj chovateľ, ktorý importuje suku v takomto veku s cieľom odchovať na nej potomstvo. Podmienkou na udelenie výnimky je preregistrovanie suky do Slovenskej plemennej knihy a úspešné absolvovanie bonitácie podľa bonitačného poriadku SBK.

 

3. Chovnosť jedincov nie je podmienená členstvom v SBK. V prípade, že chovateľ nie je členom SBK, poradca chovu v Potvrdení o párení uvádza pre registráciu do plemennej knihy, že chovateľ nie je členom SBK.

IV. POTVRDENIE O PÁRENÍ

1. Majiteľ suky si vyžiada  najmenej 2 týždne pred plánovaným párením suky od poradcu chovu predpísané tlačivo Potvrdenie o párení. Poradca chovu mu potvrdzuje súhlas s krytím v časti Pripúšťacie povolenie na základe písomnej žiadosti chovateľa s vybratým krycím psom, prípadne jeho náhradníkmi na uvedenom tlačive svojím podpisom a pečiatkou. Pri návrhu zahraničného psa je potrebné doložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa a potvrdením jeho chovnosti zastrešujúcou organizáciou. Je možné požiadať poradcov chovu o návrh vhodného krycieho psa.

 

2.  Poradca chovu vydá Potvrdenie o párení. Tento dokument je platný iba s podpisom a platnou pečiatkou poradcu chovu SBK. Jeden exemplár je povinný doručiť majiteľ suky poradcovi chovu najneskôr do 14 dní od vykonania párenia.

 

3.   Potvrdenie o párení musí byť vyplnené a potvrdené aj v prípade, keď obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

 

4. Správne a plne prevedené párenie potvrdzuje držiteľ psa vystavením potvrdenia o párení. Potvrdzuje v ňom svojím podpisom, že bol očitým svedkom párenia.

5. Je povinnosťou majiteľa suky tieto formuláre obstarať, riadne vyplniť a predložiť držiteľovi psa k podpisu. Toto potvrdenie o párení musí v každom prípade obsahovať:

a) meno a číslo zápisu plemennej knihy chovného psa

b) meno a číslo zápisu plemennej knihy suky

c) meno a adresu majiteľa prípadne držiteľa chovného psa

d) meno a adresu majiteľa sučky v dobe párenia eventuálne dátum získania suky

e) miesto a dátum uskutočneného párenia

f) podpisy držiteľa psa a majiteľa suky

g) pokiaľ správca plemennej knihy požaduje pre zápis šteniat overenú fotokópiu alebo overený výpis z plemennej knihy vzťahujúci sa ku chovnému psovi, musí držiteľ psa poskytnúť takýto dokument majiteľovi suky bezplatne.

6. Ak suka nezostane kotná, je majiteľ povinný do 14 dní od dátumu predpokladaného pôrodu  oznámiť túto skutočnosť poradcovi chovu, majiteľovi krycieho psa a krycí list poslať poradcovi chovu.

V.  PÁRENIE

1. K páreniu môže prísť len medzi jedincami plemena beauceron, ktorí sú registrovaní ako chovní v organizácii zastrešenej FCI.

 

2. K páreniu môžu byť pripustení jedinci len v týchto farebných variantoch:

- čierny s pálením x čierny s pálením

- čierny s pálením x  harlekýn

Párenie harlekýna s harlekýnom nie je prípustné.

 

 3. Párenie jednej suky dvoma a viacerými psami v priebehu jedného hárania je zakázané a šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy.

 

4.  Ak požaduje majiteľ suky opakovanie párenia tým istým psom v priebehu jedného hárania suky, odporúča sa majiteľovi psa tejto požiadavke vyhovieť.

         

5. Počet párení u chovných psov nie je obmedzený.

 

6. Počet vrhov suky počas doby chovnosti nie je obmedzený. Slovenský beauceron klub odporúča na tej istej suke odchovať v priebehu dvoch rokov maximálne  tri vrhy.

         

7. Určenie výšky poplatku za párenie je výlučne v právomoci chovateľa a majiteľa psa.

 

8. Ak je za párenie poskytované šteňa, prináleží prvá voľba chovateľovi, druhá majiteľovi chovného psa, ak sa nedohodnú inak.

9. Pokiaľ sa dohodnutý pes z nejakého dôvodu nepári, alebo sučka nie je k páreniu ochotná, takže k páreniu nedošlo, má majiteľ psa napriek tomu právo na úhradu nákladov, nie však na čiastku dohodnutú za párenie.

10. Po správne prevedenom párení sa poskytnutý výkon psa považuje za dokonaný a tým vzniká predpoklad pre plnenie dohodnutej náhrady za párenie. Tým sa neposkytuje záruka oplodnenia sučky. Záleží na uvážení majiteľa psa, či v prípade neoplodnenia sučky poskytne ďalšie párenie bezplatne, alebo časť peňazí za párenie vráti. Tieto dohody musia byť pred párením písomne uvedené v zmluve o párení.

11. Dohodnuté právo na párenie zdarma zaniká zásadne uhynutím psa, zmenou jeho majiteľa, alebo uhynutím sučky.

12. Pokiaľ sa preukáže (vyšetrením spermií psa), že pes bol v dobe párenia neplodný, vráti sa majiteľovi sučky čiastka zaplatená za párenie.

V.  UMELÉ OPLODNENIE

 1. Umelé oplodnenie nie je dovolené previesť u psov, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom.

2. Pri umelom oplodnení sučky musí veterinárny lekár, ktorý psovi odobral spermie, potvrdiť túto skutočnosť správcovi plemennej knihy, v ktorej sa budú šteňatá zapisovať, že čerstvé alebo zmrazené spermie psa, pochádzajú od dohodnutého psa. Ďalej musí majiteľ, eventuálne držiteľ psa, poskytnúť majiteľovi sučky zdarma informácie týkajúce sa krycieho psa.

3. Náklady spojené s odobratím spermií a prevedenie inseminácie hradí majiteľ sučky. Veterinár, ktorý insemináciu prevádza, potvrdzuje v Potvrdení o párení, že sučka bola oplodnená spermiami vybraného psa. V tomto osvedčení musí byť uvedené miesto a doba umelého oplodnenia, meno a číslo zápisu plemennej knihy sučky a meno a adresa majiteľa sučky.

4. Majiteľ psa, ktorému boli odobraté spermie je povinný majiteľovi sučky osvedčiť párenie v Potvrdení o párení.

VI. POSTÚPENIE PRÁVA CHOVU

1. Ako chovateľ vrhu vystupuje spravidla majiteľ suky v dobe párenia. Právo k chovnému využitiu suky alebo psa môže byť zmluvne postúpené tretej osobe.

2. Postúpenie práva chovu musí byť v každom prípade prevedené písomne a to pred predpokladaným párením .Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas hlásiť príslušnému správcovi plemennej knihy, tiež chovateľskému klubu príslušného plemena. Musí byť priložené i k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie práva chovu musí zreteľne popisovať všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

3. Ten, kto dočasne preberá suku k chovnému využitiu, sa v zmysle tohto poriadku považuje po dobu od párenia do odstavenia šteniat za majiteľa suky.

VII. KONTROLA VRHU

1. Kontrolu vrhu vykonáva poradca chovu.

2. Kontrola vrhu je základnou podmienkou k vydaniu potvrdenia Prihlášky na zápis šteniat do plemennej knihy.

3. Za kontrolu vrhu je chovateľ vopred povinný uhradiť príslušný poplatok na účet SBK a preukázať sa potvrdením o úhrade.

 

4. Kontrolu vrhu je možné vykonať u chovateľa viackrát, ak o to požiada chovateľ. Pri každej kontrole vrhu je potrebné uhradiť príslušný poplatok na účet SBK.

 

5. Zápis do Prihlášky k zápisu šteniec do plemennej knihy vykoná poradca chovu pri poslednej návšteve vrhu, spravidla po štvrtom týždni veku.

 

6. Šteňatá v čase kontroly vrhu so zápisom do prihlášky musia byť opatrené čipom.

 

7.  Vo vrhu môže byť ponechaný neobmedzený počet štandardných šteniat, pokiaľ chovateľ zabezpečí ich zdravý vývin.

8. Pri šteňatách s odchýlkami od štandardu je nutné, aby poradca chovu do prihlášky túto skutočnosť zapísal.

9.  Zlý kondičný stav šteniat a  matky šteniat zapríčinený nevhodnými podmienkami, v ktorých je odchovávaný vrh sa považujú za závažné porušenie chovateľského poriadku, ktoré je povinný poradca chovu zdokumentovať a oboznámiť s touto skutočnosťou Výbor SBK.

 

VIII. ZÁPIS ŠTENIAT DO PLEMENNEJ KNIHY, VYSTAVENIE PP

1. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, považuje sa pri prevode vlastníctva gravidnej sučky nový majiteľ automaticky za chovateľa nastávajúceho vrhu.

2. Každý pes, ktorý bol odchovaný a zapísaný v plemennej knihe SKJ musí byť opatrený trvalým a nesfalšovateľným označením- čipom a  toto označenie je uvedené v preukaze o pôvode psa.

3. Podľa chovateľského poriadku FCI sa šteňatá zapisujú do plemennej knihy krajiny, v ktorej má majiteľ sučky trvalý pobyt (résidence habituelle), a na jeho chovateľskú stanicu. V prípade nemožnosti právneho určenia trvalého pobytu, má majiteľ sučky právo na vrh a zápis vrhu na Slovensku, v prípade ak sa tu zdržuje v dobe párenia, za predpokladu splnenia nasledujúcich požiadaviek:

a) Majiteľ musí splniť požiadavky SBK a SKJ.

b) Majiteľ musí predložiť osvedčenie vydané príslušným miestnym úradom v mieste pobytu, osvedčujúce neprerušenú dĺžku pobytu v krajine po dobu aspoň 6 mesiacov.

4. Chovateľ je povinný zapísať všetky čistokrvné šteňatá, ktoré boli odchované až do okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. Žiadosť o zápis vrhu musí byť na príslušnú plemennú knihu podaná do 3 mesiacov od dátumu narodenia šteniat.

5. V preukaze pôvodu musí byť uvedená správna farba šteňaťa to aj v tom prípade ak je neštandardná. Pokiaľ chovateľ alebo poradca chovu, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, sú povinní o tejto skutočnosti informovať príslušnú čiastkovú plemennú knihu uvedením konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto prípadoch označí plemenná kniha preukaz o pôvode týchto šteniat pečiatkou „Neštandardné“.

6.  Vrh zaregistruje plemenná kniha na základe dvoch vyplnených , podpísaných a pečiatkou opatrených exemplárov  Prihlášky na zápis šteniat, ktorej súčasťou sú tieto prílohy:

- čitateľné kópie preukazov o pôvode obidvoch rodičov šteniat

- čitateľné kópie výstavných a pracovných  výsledkov rodičov šteniat (šampionáty, skúšky z výkonu), ktoré sa zapíšu do preukazov o pôvode šteniat

- potvrdenie o párení vyplnené podľa predtlače s podpisom poradcu chovu a jeho pečiatkou a jeho vyhlásením, či chovateľ je alebo nie je členom SBK

 

- potvrdenie o zaplatení poplatkov správcovi plemennej knihy za vystavenie preukazov o pôvode psa

7. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom abecedného poriadku. Ak chovateľ chová viacej plemien, platí toto pravidlo pre každé plemeno zvlášť.

8. Pri exporte šteňaťa do zahraničia je potrebné, aby si chovateľ vopred preveril veterinárne podmienky dovozu spoločenských zvierat do danej krajiny. V prípade exportu je povinný požiadať plemennú knihu o vystavenie exportného preukazu pôvodu a uhradiť príslušný poplatok za jeho vystavenie.

9.  Pri odbere musia byť šteňatá minimálne 49 dní staré, nezameniteľne označené- očipované,  odčervené, zaočkované s ohľadom na ich vek a musia byť schopné samostatne prijímať potravu. Nový majiteľ musí byť informovaný o zdravotnom stave šteniat, očkovaní a o ich prípadných exteriérových chybách.

 

 IX. SANKCIE

1. V prípade porušenia tohto chovateľského poriadku môže chovateľský klub navrhnúť plemennej knihe pozastavenie zapisovania vrhov na registrovaný názov chovateľskej stanice príslušného chovateľa na dobu určitú, resp. neurčitú. Zákaz chovu sa môže vysloviť i na chovne spôsobilé jedince v držaní majiteľa tejto chovateľskej stanice. V tom prípade nesmú byť títo jedinci počas doby zákazu využití v chove, predvedení na chovateľských prehliadkach a výstavách, ani zapožičaní k využitiu v chove.

2. V prípade zistenia závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia chovateľských poriadkov platných v SKJ a FCI, môže o treste rozhodnúť aj priamo členská organizácia SKJ, resp. prezídium SKJ.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Chovateľskom poriadku  Slovenského beauceron klubu sú ošetrené v Chovateľskom a zápisnom poriadku SKJ a Chovateľskom poriadku FCI. Chovateľský poriadok SBK bol schválený na členskej schôdzi SBK dňa 30.05.2013, platnosť nadobúda dňom schválenia.         

 

TOPlist