Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Okienko chovateľa

Chovateľské desatoro

  1. Ak plánujete využiť svojho beaucerona v registrovanom chove, prvým krokom je zúčastniť sa s ním aspoň jednej výstavy psov organizovanej alebo garantovanej Slovenským beauceron klubom v triede strednej, otvorenej alebo pracovnej. Posudok kvalitného rozhodcu Vám veľa napovie o exteriéri Vášho zverenca. Ak je priaznivý, pravdepodobne budete uvažovať o jeho uchovnení na bonitácii, ktorú SBK organizuje spravidla 2x do roka (na jar a na jeseň).
  2. Podmienkou účasti na bonitácii je  okrem účasti na výstave - ak máte jedinca dovezeného zo zahraničia - jeho preregistrácia do Slovenskej plemennej knihy psov, ktorú vedie Únia kynologických klubov, asociovaný člen Slovenskej kynologickej jednoty (nezabudnite, že musíte k žiadosti o preregistráciu priložiť potvrdenie o totožnosti psa (tlačivo nájdete na stránke http://www.unkk.sk/phpmenu.php), vyhotovenie RTG snímku bedrových kĺbov a zapísanie výsledku do preukazu pôvodu jedinca (SBK nemá určeného konkrétneho veterinárneho lekára, ktorý daný úkon môže urobiť. Zoznam certifikovaných veterinárnych lekárov je voľne prístupný na https://www.kvlsr.sk/).
  3. Ak jedinec úspešne zvládne bonitáciu, kde sa zisťuje okrem exteriérových kvalít aj jeho povaha a bonitačná komisia mu zapíše do preukazu pôvodu chovný pes/chovná suka, je potrebné túto skutočnosť zaregistrovať na SKJ- odosielate originálny preukaz pôvodu a Plemenná kniha Vám na prednej strane PP vyznačí chovnosť.
  4. Ak máte teda už chovnú sučku a chcete na nej odchovať šteňatá, mali by ste premýšľať nad názvom chovateľskej stanice, ak ešte žiadnu nemáte registrovanú. O zaregistrovanie žiadate Plemennú knihu, kde prikladáte o.i. aj kópiu svojho občianskeho preukazu.
  5. Ďalším krokom je výber krycieho psa, ktorý je zaregistrovaný tiež ako chovný či už v SR alebo kdekoľvek v zahraničí. Vyberanie je spravidla vždy zložitý proces, pretože treba prihliadať na to, aby sa nespájali jedinci s rovnakými a závažnými nedostatkami, ale aby sa skôr udržal alebo dokonca vylepšil výzor či povahové vlastnosti šteniat. Je dobré, ak majiteľ suky má všetky potrebné informácie o zamýšľanom krycom psovi a ak si ho môže na vlastné oči prehliadnuť. Informácie o krycom psovi by nemali zahŕňať len výsledky výstav či skúšok, ale aj referencie od prípadných majiteľov potomkov tohto psa či jeho súrodencov. V tomto momente Vám môže pomôcť poradca chovu, ktorý by mal mať alebo ktorý dokáže zistiť všetky dôležité údaje. Poradca chovu by mal  prehľad o práve uskutočnených či plánovaných krytiach a mal by na to budúceho chovateľa upozorniť v prípade, že by išlo o použitie toho istého krycieho psa v krátkom časovom úseku a v blízkej lokalite. Produkovanie šteniat s podobným rodokmeňom totiž iste neslúži ku prospechu plemena.
  6.  Je dobré, ak majiteľ chovnej suky uvažuje aj s alternatívnym krycím psom v prípade, že sa ukáže nevhodnosť prvého krycieho psa na suku, pes uhynie, alebo nie je možné zabezpečiť v plánovanom čase s rôznych dôvodov krytie s týmto psom. Do krycieho povolenia, ktoré Vám vystavuje pred krytím poradca chovu si môžete navrhnúť až troch krycích psov. Poradca chovu by Vám mal odporučiť toho najvhodnejšieho. Konečné rozhodnutie je však vždy na zodpovednom chovateľovi.
  7. Pri samotnom krytí Vám musí majiteľ krycieho psa podpísať krycie povolenie a odovzdá Vám kópiu PP krycieho psa a všetkých dokladov o úspešných výstavách a skúškach, príp. výsledku RTG, ak nie je zapísaný v rodokmeni, ktoré chcete, aby Vami odchované šteňatá mali zapísané v preukazoch pôvodu.
  8. Dátum krytia oznámite poradcovi chovu a čakáte, či krytie bolo úspešné. Môžete využiť službu veterinára- ktorý sonograficky cca 30 dní po krytí zistí, či je suka kotná.
  9. Po pôrode suky oznámite poradcovi chovu počet šteniat, zvlášť psov, zvlášť suky, farbu, ak je jeden z chovného páru harlekýn, počet mŕtvych šteniat, prípadné komplikácie pri pôrode či po ňom, zaznamenáte si pôrodnú váhu šteniat. Dohodnete si s poradcom chovu kontrolu vrhu, oznámite to tajomníkovi klubu a bezhotovostným prevodom uhradíte poplatok za kontrolu vrhu na účet SBK. Pri kontrole vrhu sa dokladom o tomto prevode preukážete poradcovi chovu. Ak poradca chovu vyhotoví zápis do krycieho povolenia, v zmysle, že šteňatám môžu byť vystavené preukazy pôvodu, čaká Vás ďalší administratívny krok.
  10. Ako chovateľ žiadate Plemennú knihu o vystavenie preukazov pôvodu, pričom prikladáte k žiadosti zmienené krycie povolenie- kde máte okrem chovného páru  a informácií o nich podpis majiteľa krycieho psa, podpis poradcu chovu, dátum krytia a vrhu, počet šteniat, pomer psy / suky, sfarbenie a samozrejme mená šteniat v poradí najprv psy, potom suky v takom znení, ako sa to má uvádzať v PP šteniat aj s názvom chovateľskej stanice, kópie PP oboch rodičov, kópie relevantných posudkov z výstav, skúšok, RTG, bonitačných kárt. Vybavovanie PP šteniat trvá asi 30 a viac dní, preto je potrebné zaslať žiadosť s prílohami čo najskôr, aby ste pri predaji odovzdali so šteňaťom aj jeho rodokmeň. V prípade, že ho ešte pri predaji šteňaťa  mať nebudete, môžete to ošetriť v kúpno - predajnej zmluve, kde uvediete, že ihneď po doručení PP z Plemennej knihy odošlete PP šteňaťa novému majiteľovi. Ak máte záujemcov o niektoré šteňatá zo zahraničia a istotu, že to budú noví majitelia šteniat, vyžiadajte si od nich celé meno a adresu, pretože v tom prípade budete žiadať o exportný preukaz pôvodu, kde uvádzate tieto údaje. Ak už máte doma domáce PP na šteňa a jeho nadobúdateľ bude zo zahraničia, PP tohto šteňaťa odošlete naspäť na SKJ spolu so žiadosťou o vyhotovenie exportného PP. Nezabudnite sa na domáci predtým podpísať ako chovateľ. Urobte si z neho kópiu  a tú zatiaľ môžte poskytnúť majiteľovi šteňaťa. Exportný PP zašle Plemenná kniha na Vašu adresu, preto ho nezabudnite odoslať novému majiteľovi do zahraničia. Šteňatá spravidla odchádzajú k novým majiteľom vo veku 8 týždňov. V tomto veku by mali byť minimálne 3 x odčervené (odčervenie treba opakovať u šteniat každé 2 týždne) a 1 x očkované proti najčastejším vírusovým chorobám psov. Šteňatá by mali mať všetky mliečne zuby, skontrolujte im zhryz, psy by mali mať zostúpené oba semenníky. Ak viete o chybe, ktorá by mohla vylučovať neskôr šteňa z chovu, informujte o tom pravdivo nového majiteľa vo vlastnom záujme. Udržujte kontakty s majiteľmi svojich odchovaných šteniat, pretože to je najlepšia spätná informácia o Vašich chovateľských snahách.

                                                                                                                           (c) IK 2011-2012

 

 

TOPlist